logo
 Pronájem a montáž rámového lešení. Půjčovna hliníkových montážních věží.
nic
      H O M E
nic
      LEŠENÍ LAYHER
nic
      POJÍZDNÉ LEŠENÍ
nic
      C E N Í K Y
nic
      FOTOGALERIE
nic
         C E R T I F I K Á T
nic
      V O P
nic
         ROZHODČÍ DOLOŽKA
nic
         Š K O L E N Í
nic
nic
Obchodní podmínky společnosti AXEDO, s. r. o.
platné a účinné ode dne 15. 9. 2009

PREAMBULE

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy vzniklé mezi společností AXEDO s. r. o. a jejími odběrateli a jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu lešení uzavřenou mezi společností AXEDO s.r.o. a jejími odběrateli.

I. Identifikace smluvních stran
(1) Smluvní strany jsou identifikovány v objednávce jako odběratel a dodavatel (AXEDO s. r. o., dále jen dodavatel), a to zejména firmou, sídlem/místem podnikání a identifikačním číslem.

II. Objednávka, předávací protokol
(1) Objednávka má písemnou podobu. Objednávka zpravidla obsahuje tyto náležitosti:
a) identifikaci odběratele a dodavatele
b) popis akce, místa dodání
c) použití lešení, účel dodávky lešení
d) termín dodání a montáže lešení
e) typ objednaného lešení
f) cena montáže, nájmu, dopravy
g) rozsah lešení
h) podpis osoby oprávněné jednat za odběratele a dodavatele
(2) Protokol o předání a převzetí lešení má písemnou podobu. Protokol o předání a převzetí lešení zpravidla obsahuje tyto náležitosti:
a) identifikaci odběratele a dodavatele
b) popis akce, místa dodání
c) termín dodání a montáže lešení
d) maximální počet současně zatížených podlah, maximální zatížení pracovních podlah
e) rozsah lešení (v m2)
f) podpis osoby oprávněné jednat za odběratele a dodavatele

III. Povinnosti odběratele
(1) Objednatel podpisem objednávky bere na vědomí a zavazuje se, že
a) objednané lešení převezme a řádně a včas zaplatí cenu nájmu, dopravy a montáže lešení
b) rozsah lešení je určen s tolerovanou odchylkou +/- 10 m2, pro určení ceny nájmu lešení je podstatný údaj uvedený v předávacím protokolu, podpisem předávacího protokolu objednatel s výměrou lešení a následně s cenou určenou na základě této výměry souhlasí
c) poskytne dodavateli potřebnou součinnost, zejména řádně připraví prostor pro umístění lešení
d) lešení smí být použito pouze k účelům, pro které bylo provedeno, předáno a převzato do provozu
e) je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do předané lešeňové konstrukce (vyjímat rámy či tyče, ztužidla, zarážky atd.)
f) nesmí lešení přestavovat a demontovat, případnou přestavbu provede na žádost dodavatel
g) je zakázána montáž dalších konstrukcí (trubky, spojky) a jiných stavebních zařízení (vrátky, výtahy, plachty) na předané lešení
h) každou změnu způsobu používání lešení musí odběratel nahlásit předem, pokud by mělo dojít ke změně způsobu používání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, je nutné konstrukci znovu posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit
i) konstrukce lešení musí být stále udržována tak, aby mohla bezpečně plnit funkci, pro kterou byla zřízena
j) provádět denně před zahájením prací prohlídku lešení jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost lešeňové konstrukce (zábradlí, podlahy, výlezy, žebříky, kotvení, zarážky atd.)
k) závady zjištěné při prohlídkách musí být neprodleně nahlášeny dodavateli a odstraněny
l) na lešení nesmí být zřizovány skládky materiálu
m) lešení musí objednatel předat zpět zhotoviteli očištěné od omítek, lepidel, barev a pod.
n) součástí lešení může být reklamní plocha dodavatele
o) nepřenechá lešení do užívání třetí osobě
p) všemi dostupnými prostředky zabrání poškození nebo odcizení lešení
q) vyzve dodavatele k demontáži nebo přestavbě lešení minimálně 3 dny předem
r) v případě potřeby zajistí uzemnění lešení odborným způsobem, u podchodného lešení zajistí řádné osvětlení v souladu s bezpečnostními předpisy
s) zajistí zapravení otvorů po kotvení ve zdivu / ve fasádě /


IV. Povinnosti dodavatele
(1) Dodavatel podpisem objednávky potvrzuje a zavazuje se, že
a) objednané lešení včas dopraví na smluvené místo, provede jeho montáž a po smluvenou dobu přenechá k užívání odběrateli
b) v případě potřeby poskytne ke splnění povinností objednatele potřebnou součinnost (manipulace s lešením, jeho opravy a úpravy atd.)
c) lešení odpovídá všem technickým normám vztahujícím se na daný typ lešení

V. Cena
(1) Cena je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH ve výši platné sazby.
(2) Cena je stanovena na základě smluvené ceny za montáž, dopravu a nájem lešení a na základě rozsahu lešení.
(3) Případné opravy nebo úpravy budou odběrateli účtovány dle samostatné dohody mezi smluvními stranami, minimálně však ve výši stanovené v původní objednávce (cena za montáž lešení atd.).
(4) Smluvená cena montáže a demontáže lešení je cena souhrnná za oba úkony. V případě, že odběratel provede montáž nebo demontáž vlastními silami, nemá nárok na slevu ani vrácení části ceny za montáž a demontáž. Právě uvedené platí přiměřeně i pro cenu dopravy lešení.

VI. Platební podmínky
(1) Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu, pokud se strany nedohodnou jinak.
(2) Bude-li dohodnuto poskytnutí záloh, zúčtují se ještě před započetím montážních prací nebo nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí lešení.
(3) Cena bude hrazena na základě faktur-daňových dokladů vystavených dodavatelem.
(4) Dodavatel na faktuře za provedené práce, dodávky a služby uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 15 dnů od data odeslání faktury.
(5) Odběratel je povinen hradit částky účtované fakturami dodavatele do termínu splatnosti na nich uvedeném.
(6) Peněžitý závazek odběratele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele nebo předána dodavateli v hotovosti.
(7) Dodavatel má v případě prodlení odběratele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky.

VII. Smluvní pokuty
(1) V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení až do jejího úplného zaplacení.
(2) V případě porušení povinnosti odběratele stanovené v čl. III písm. d), e), f), g), k), l), m), o) je tento povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení
(3) V případě, že se dodavatel zpozdí s dodávkou lešení o více než 5 dní, je povinen uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč denně, a to již od prvního dne prodlení.

VIII. Řešení sporů
(1) Smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí českým právním řádem.
(2) Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 08780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 11926, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Lucii Jamborovou, advokátku, č. ev. u České advokátní komory 12715. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Příkop 8, PSČ: 604 39. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000 Kč (plus příslušná DPH), řízení může být pouze písemné. Smluvní strany výslovně žádají o doručování na poštovní nebo e-mailové adresy uvedené v této smlouvě, s doručováním do datové schránky nesouhlasí.