logo
 Pronájem a montáž rámového lešení. Půjčovna hliníkových montážních věží.
nic
      H O M E
nic
      LEŠENÍ LAYHER
nic
      POJÍZDNÉ LEŠENÍ
nic
      C E N Í K Y
nic
      FOTOGALERIE
nic
         C E R T I F I K Á T
nic
      V O P
nic
         ROZHODČÍ DOLOŽKA
nic
         Š K O L E N Í
nic
nic
Školení pracovníků v odborné způsobilosti LEŠENÁŘ k získání oprávnění průkazu lešenáře. Opakované školení 1 x za 12 měsíců.

     OSNOVA ŠKOLENÍ:
     Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky. Čsn 73 8101 Lešení, společná ustanovení, ČSN 73 8107 Trubková lešení, ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení, ČSN EN 1004 Pojízdná pracovní dílcová lešení. Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost. ČSN EN 74-1 Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení – Část 1: Spojky trubek – Požadavky a zkušební postupy. ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce, ČSN EN 12812 Podpěrná lešení. Materiály, zatížení a bezpečnostní požadavky. Dílcová lešení HAKI – II, II A, IV 35, IV 90. Technické podmínky výrobce a montážní návod. ČSN EN 12810 – 1 Fasádní dílcová lešení, základní podmínky, umístění na terén a na fasádu, montáž, demontáž, kotevní rastr a provedení kotev, sítě, zaplachtování zhuštění kotev, příhradové nosníky, konzoly, napojení v rozích, záchytné stříšky, používání žebříků, schodišť, ramp. Progresivní montáž a demontáž. Seznámení s riziky při provádění a souvisejících činnostech a opatřeních. Předání do užívání, převzetí a kontrola lešení. Bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby lešení. Praktické zaučení. Rizika a pracovní úrazy při montáži, při provozu lešení a při demontáži. NV č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se úraz ohlašuje a zasílá záznam. První pomoc při úrazech a úrazech el. proudem. NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky pro poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, jejich používání a udržování. Legislativní novinky, závěrečné přezkoušení testem.

Základní školení: 895 Kč bez DPH
Opakované školení: 495 Kč bez DPH